ZA ZDRAVO ZABAVO

ZA ZDRAVO ZABAVO

 • 27.10.2015
 • Projekt »Za zdravo zabavo« izhaja iz splošnega interesa otrok in mladine, ki se želijo ukvarjati s športom v prostem času. Namen projekta je spodbuditi izvajanje športnih programov v zaprtih in zunanjih športnih objektih ter površinah, ki so v upravljanju šol, lokalnih skupnosti ipd. ter so ob koncu tedna in med počitnicami zaradi različnih razlogov zaprti.
S projektom Za zdravo zabavo želimo omogočiti dostop do različnih športnih aktivnosti vsem otrokom in mladini ne glede, iz katerih socialnih okolij izhajajo. Za izvedbo projekta obstajajo ustrezni pogoji, ki so vidni iz naslednjih izhodišč:
 • V pouka prostih dnevih imajo otroci in mladina več prostega časa, ki ga po ugotovitvah domačih in tujih raziskovalcev v veliki meri izkoristijo na nezdrav način. To se kaže tudi v drastičnem povečevanju prekomerne telesne teže otrok in mladine, kar je jasen znak prekomernega uživanja hrane in nezadostne gibalne dejavnosti. Gibalna aktivnost je pri otrocih in mladini naravna potreba in hkrati protiutež sedečemu načinu življenja. V zgodnjih letih se najlažje oblikujejo osnovni gibalni programi, hkrati pa se razvija pozitiven odnos do gibanja in gibalne dejavnosti, ki je v mladosti protiutež različnim nezdravim načinom življenja (uživanje alkohola, drog, kajenje, prekomerno pitje kave..). Otroci in mladina si lahko skozi kakovostne, atraktivne in cenovno dostopne vadbe razvijajo v takšne vrednote do gibalne aktivnosti, ki jih bodo spremljale skozi celo življenje.
 • Različni športni delavci ugotavljajo, da se otroci in mladina v prostem času želijo ukvarjati s športom, kar je zahteval tudi otroški parlament, vendar je ponudba interesnih športnih programov med vikendi in počitnicami majhna oziroma predraga, da bi se jo lahko udeleževali vsi otroci in mladina.
 • Veliko javnih športnih površin (predvsem v okolici šol) so zvečer predvsem ob vikendih priljubljeno zbirališče mladih, žal mnogokrat ne za namen gibalne aktivnosti, pač pa za pijančevanje, vandalizem… Tudi tisti mladi, ki bi ob večerih želeli neformalno gibalno aktivnost, jo težko dobijo, saj je izjemno malo javnih športnih površin, ki so ob večerih osvetljene.
 • V Sloveniji imamo veliko telovadnic in športnih dvoran, ki so med vikendi in počitnicami zaprte. Imamo tudi ogromno zunanjih športnih površin, ki zaradi različnih razlogov ne služijo svojemu namenu. Javne športne površine, ki so dostopne uporabnikom brezplačno, športna oprema in različni pripomočki pa so osnovni pogoj za različne gibalne dejavnosti.
 • Domači kraj in njegova okolica ter ostali kraji po Sloveniji ponujajo otrokom in mladini veliko možnosti za aktivno preživljanje prostega časa, predvsem v času počitnic, ko imajo mladi veliko prostega časa za odkrivanje novih načinov in možnosti športnega udejstvovanja. Na ta način lahko otrokom in mladim privzgojimo pozitiven odnos do še nepoznanega okolja, ter spodbujamo noge oblike sodelovanja med udeleženci takih športnih dejavnosti (med učitelji, trenerji, vrstniki…).
Cilji:
 • po vsebini programov nadgraditi obstoječi šolski sistem, tako s športnimi panogami, ki so v učnem načrtu, kot s tistimi, ki niso in ne predstavljajo usmerjanja mladih h kakovostnemu ali vrhunskemu športu,
 • povečati število aktivnih udeležencev v interesnih programih športa otrok in mladine v prostem času (predvsem ob koncu tedna in med počitnicami),
 • zagotoviti mladim prostorske in kadrovske možnosti za ukvarjanje s športom v prostem času,
 • zagotoviti mladim brezplačno ukvarjanje s športom v prostem času v čim več regijah Republike Sloveniji (zagotoviti mladim brezplačen dostop do javnih zunanjih športnih površin in športnih programov, ki se odvijajo na njih, zagotoviti mladim brezplačen dostop do telovadnic – ob predhodnem dogovoru in športnih programov, ki se odvijajo v telovadnicah v času pred in po pouku),
 • predstaviti mladim široko paleto športnih vsebin, ki jim bodo omogočale ukvarjanje s športom tudi v kasnejših življenjskih obdobjih,
 • vadba več različnih športnih panog za isto skupino vadečih,
 • povečati sodelovanje institucij, ki delujejo na področju programov otrok in mlade (šole, društva, zveze, različne lokalne skupnosti...) in zagotoviti ustrezna finančna sredstva,
 • dolgoročno posodabljanje zunanjih in notranjih športnih objektov in površin,
 
Projekt »Za zdravo zabavo« pokriva različne organizacijske oblike interesnega športa v prostem času oz. podprograme:
Osvetlimo športna igrišča
Gre za koordinirane raznovrstne športne programe, ki se odvijajo na osvetljenih športnih površinah. Izvajajo se v določeni lokalni skupnosti, glede na možnosti in interes posameznikov. Koordinirani športni programi potekajo brez strokovnega vodstva – samoiniciativno, vendar ob prisotnosti strokovnega delavca. Strokovni delavci morajo biti prisotni ob površinah, kjer se samoiniciativno izvaja program ves čas izvajanja programa. 
S tem projektom želimo vzpodbuditi uporabo že obstoječe infrastrukture, ki se pogosto ne uporablja. Pozne popoldanske in večerne ure so idealne za športno aktivnost. Tudi otroci in mladina imajo takrat najmanj obveznosti. Praviloma, predvsem socialno šibki sloji prebivalstva ostajajo med vikendi in počitnicami doma.
 
Oživimo športna igrišča
Gre za vodene raznovrstne športne programe, ki se odvijajo na zunanjih športnih površinah (med vikendi). Izvajajo se v določeni lokalni skupnosti, glede na možnosti in interes posameznikov. Vodeni športni programi potekajo pod strokovnim vodstvom ustrezno usposobljenega kadra. 
V vseh okoljih ni možnosti uporabe razsvetljenih športnih površin. Ta igrišča praviloma samevajo, oziroma na njih se ne odvija vodena športna dejavnost.
 
Odprimo telovadnice
Gre za vodene raznovrstne športne programe, ki se odvijajo v šolskih telovadnicah v času, ko so običajno šole (tudi telovadnice) za učence in dijake zaprte (popoldne, med vikendi ali v času počitnic). Naš cilj je, da so telovadnice v tem času odprte in se v njih odvijajo brezplačni športni programi, ki omogočajo otrokom in mladim koristno preživljanje prostega časa. Športni programi potekajo pod strokovnim vodstvom ustrezno usposobljenega kadra. 
 
Jesenske počitnice
Gre za vodene raznovrstne športne programe, ki se odvijajo v času jesenskih šolskih počitnic. Naš cilj je, da se tudi v času šolskih počitnic odvijajo brezplačni športni programi, ki omogočajo otrokom in mladim koristno preživljanje prostega časa. Športni programi potekajo pod strokovnim vodstvom ustrezno usposobljenega kadra. 
 
Programi projekta "Za zdravo zabavo" se odvijajo po različnih krajih v Sloveniji. Točne informacije o lokacijah in programih lahko dobite na spodnji povezavi (klikni na spodnjo povezavo):

ZA ZDRAVO ZABAVO